Contact details:
ZIAD OWAIS
ziad@route-global.com
Mobile # +962777212120
P.O.BOX 921800
AMMAN 11192, JORDAN